ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം.

വീഡിയോ

പാന്തർ X2 അൺബോക്സിംഗ്

ആന്റിമിനർ L3+ L3++

ഗോൾഡ് ഷെൽ കെഡി ബോക്സ് ഖനിത്തൊഴിലാളി

Kd-box അൺപാക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ

കെഡി-ബോക്സ്

മൈനിംഗ് മെഷീൻ റിപ്പയർ വർക്ക്ഷോപ്പ്

ഓൾഡ്ഷെൽ 6 സീരീസ് 2022-ൽ ലഭ്യമാകും

E12 മൈനർ മെയിന്റനൻസ് വർക്ക്ഷോപ്പ്

മൈനർ ബോക്സ്

AVALON841 പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് റഷ്യയിലേക്ക് അയയ്ക്കുക

L7 ഖനിത്തൊഴിലാളി

കെഡി-ബോക്സ് പ്രോ ഷോ

E7 ETC

കെഡി-ബോക്സ് പ്രോ

T2T നമ്മുടെ സ്വന്തം വെയർഹൗസ്